¦wiece zpłonowe i żarowe NGK, sonada lambda

¦wiece zapłonowe NGK - V Line : Różnica tkwi w szczegółach. Najlepsi stosuj± ¶wiece NGK - Ty też masz szansę.


¦wiece żarowe NGK z serii D Power zapewni± rozruch silnika w każdych warunkach.


Sonda lambda producenta na pierwszy montaż NGK NTK

  Strona główna » Regulamin Moje Konto  |  Zawarto¶ć koszyka  |  Zamówienie   

Sklep Opel

Kategorie
¦wiece LPG
¦wiece NGK
¦wiece Żarowe
¦wiece NGK VLINE
Sonda Lambda
Wyszukiwanie
 
Wpisz słowo aby wyszukać produkt.
Wyszukiwanie Zaawansowane
Katalog

Akumulatory Warszawa

Wycieraczki samochodowe sklep

Katalog produktów NGK NTK
KLIKNIJ !

Sondy lambda Denso
Sklep !

Amortyzatory Opel
Sklep !

Informacje
Rabaty !!!
Regulamin
Wysyłka i Zwroty
Bezpieczeństwo
Korzystanie z Serwisu
Kontakt
Sonda lambda
Zaloguj się
Adres E-mail:
Hasło:

Nie pamiętasz hasła?

Bezpieczne logowanie

Nowe konto
Nowo¶ci więcej
¦wiece zapłonowe ZGR5B
¦wiece zapłonowe ZGR5B
15,09zł
Recenzje więcej
¦wiece zapłonowe BPR7EIX
¦wiece bardzo dobre, zdecydowanie zauważalna poprawa kultury ..
5 z 5 Gwiazdek!
Producenci
Promocje więcej
¦wiece zapłonowe LPG 7
¦wiece zapłonowe LPG 7
90,00zł
81,00zł
Regulamin

REGULAMIN SKLEPU

Towar nie spełnia twoich oczekiwań ?
Możesz go do nas odesłać w ci±gu 14 dni !!!
Otrzymasz natychmiastowy zwrot gotówki.
Nie będziemy mieli do Ciebie o to pretensji.

To ty płacisz, wymagasz, decydujesz.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

1. Niniejszy Regulamin okre¶la ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży oraz ¶wiadczenia usług nieodpłatnych drog± elektroniczn±, prowadzonej przez Robert Matlinkiewicz prowadz±cego działalno¶ć gospodarcz± pod firm± Akwimat II Robert Matlinkieiwcz z siedzib± w Warszawie 02-118 ul. Pruszkowska 4 b / 15 za po¶rednictwem sklepu internetowego (zwanego dalej: "Sklepem Internetowym")

§ 1 Definicje

1. Dni robocze - oznacza dni tygodnia od poniedziałku do pi±tku z wył±czeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
2. Dostawa - oznacza czynno¶ć faktyczn± polegaj±c± na dostarczeniu Klientowi przez Sprzedawcę, za po¶rednictwem Dostawcy, Towaru okre¶lonego w zamówieniu.
3. Dostawca - oznacza firmę kuriersk±, z któr± współpracuje Sprzedawca w zakresie dokonywania Dostawy Towarów.
4. Hasło - oznacza ci±g znaków literowych, cyfrowych lub innych wybranych przez Klienta podczas Rejestracji w Sklepie Internetowym, wykorzystywanych w celu zabezpieczenia dostępu do Konta Klienta w Sklepie Internetowym.
5. Klient - oznacza podmiot, na rzecz, którego zgodnie z Regulaminem i przepisami prawa mog± być ¶wiadczone usługi drog± elektroniczn± lub, z którym zawarta może być Umowa sprzedaży.
6. Konsument - oznacza osobę fizyczn± dokonuj±c± z przedsiębiorc± czynno¶ci prawnej niezwi±zanej bezpo¶rednio z jej działalno¶ci± gospodarcz± lub zawodow±.
7. Konto Klienta - oznacza indywidualny dla każdego Klienta panel, uruchomiony na jego rzecz przez Sprzedawcę, po dokonaniu przez Klienta Rejestracji i zawarciu umowy ¶wiadczenia usługi prowadzenia Konta Klienta.
8. Login - oznacza indywidualne oznaczenie Klienta, przez niego ustalone, składaj±ce się z ci±gu znaków literowych, cyfrowych lub innych, wymagane wraz z Hasłem do założenia Konta Klienta w Sklepie Internetowym.
9. Przedsiębiorca - oznacza osobę fizyczn±, osobę prawn± lub jednostkę organizacyjn± niebęd±c± osob± prawn±, której ustawa przyznaje zdolno¶ć prawn±, prowadz±c± we własnym imieniu działalno¶ć gospodarcz± lub zawodow± i dokonuj±c± czynno¶ci prawnej zwi±zan± bezpo¶rednio z jej działalno¶ci± gospodarcz± lub zawodow±.
10. Regulamin - oznacza niniejszy regulamin.
11. Rejestracja - oznacza czynno¶ć faktyczn± dokonan± w sposób okre¶lony w Regulaminie, wymagan± dla korzystania przez Klienta ze wszystkich funkcjonalno¶ci Sklepu Internetowego.
12. Sklep Stacjonarny - oznacza miejsce przeznaczone do obsługi Klientów, pod adresem: 02-220 Warszawa ul. Łopuszańska 32.
13. Sprzedawca - oznacza Robert Matlinkiewicz prowadz±cego działalno¶ć gospodarcz± pod firm± Akwimat II Rpobert Matlinkiewicz z siedzib± w Warszawie 02-118 ul.Pruszkowska 4 b/15, NIP: 5221554509, REGON: 013058707, wpisan± do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalno¶ci Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki; e-mail: biuro@akwimat.pl, będ±cego jednocze¶nie wła¶cicielem Sklepu Internetowego.
14. Strona Internetowa Sklepu - oznacza strony internetowe, pod którymi Sprzedawca prowadzi Sklep Internetowy.
15. Towar - oznacza produkt przedstawiony przez Sprzedawcę za po¶rednictwem Strony Internetowej Sklepu, mog±cy być przedmiotem Umowy sprzedaży.
16. Trwały no¶nik - oznacza materiał lub narzędzie umożliwiaj±ce Klientowi lub Sprzedawcy przechowywanie informacji kierowanych osobi¶cie do niego, w sposób umożliwiaj±cy dostęp do informacji w przyszło¶ci przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służ±, i które pozwalaj± na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci.
17. Umowa sprzedaży - oznacza umowę sprzedaży zawart± na odległo¶ć, na zasadach okre¶lonych w Regulaminie, między Klientem a Sprzedawc±.

§ 2 Postanowienia ogólne i korzystanie ze Sklepu Internetowego

1. Wszelkie prawa do Sklepu Internetowego, w tym maj±tkowe prawa autorskie, prawa własno¶ci intelektualnej do jego nazwy, jego domeny internetowej, Strony Internetowej Sklepu, a także do wzorców, formularzy, logotypów zamieszczanych na Stronie Internetowej Sklepu (za wyj±tkiem logotypów i zdjęć prezentowanych na Stronie Internetowej Sklepu w celach prezentacji towarów, do których to prawa autorskie należ± do podmiotów trzecich) należ± do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wył±cznie w sposób okre¶lony i zgodny z Regulaminem oraz zgod± Sprzedawcy wyrażon± na pi¶mie.
2. Sprzedawca dołoży starań, aby korzystanie ze Sklepu Internetowego było możliwe dla użytkowników Internetu z użyciem wszystkich popularnych przegl±darek internetowych, systemów operacyjnych, typów urz±dzeń oraz typów poł±czeń internetowych. Minimalne wymagania techniczne umożliwiaj±ce korzystanie ze Strony Internetowej Sklepu to przegl±darka internetowa w wersji co najmniej Internet Explorer 11 lub Chrome 39 lub FireFox 34 lub Opera 26 lub Safari 5 lub nowszych, z wł±czon± obsług± języka Javascript, akceptuj±ca pliki typu "cookies" oraz ł±cze internetowe o przepustowo¶ci co najmniej 256 kbit/s. Strona Internetowa Sklepu jest zoptymalizowana dla minimalnej rozdzielczo¶ci ekranu 1024x768 pikseli.
3. Sprzedawca stosuje mechanizm plików "cookies", które podczas korzystania przez Klientów ze Strony Internetowej Sklepu, zapisywane s± przez serwer Sprzedawcy na dysku twardym urz±dzenia końcowego Klienta. Stosowanie plików "cookies" ma na celu poprawne działanie Strony Internetowej Sklepu na urz±dzeniach końcowych Klientów. Mechanizm ten nie niszczy urz±dzenia końcowego Klienta oraz nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urz±dzeniach końcowych Klientów ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urz±dzeniach. Każdy Klient może wył±czyć mechanizm "cookies" w przegl±darce internetowej swojego urz±dzenia końcowego. Sprzedawca wskazuje, że wył±czenie "cookies" może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze Strony Internetowej Sklepu.
4. W celu złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym za po¶rednictwem Strony Internetowej Sklepu lub za po¶rednictwem poczty elektronicznej oraz w celu korzystania z usług dostępnych na Stronach Internetowych Sklepu, konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej.
5. W celu złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym przez telefon, konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnego numeru telefonu oraz aktywnego konta poczty elektronicznej.
6. Zakazane jest dostarczanie przez Klienta tre¶ci o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Klienta Sklepu Internetowego, Strony Internetowej Sklepu lub usług nieodpłatnych ¶wiadczonych przez Sprzedawcę, w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszaj±cy dobra osobiste osób trzecich.
7. Sprzedawca o¶wiadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług ¶wiadczonych drog± elektroniczn± wi±zać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione, dlatego Klienci powinni stosować wła¶ciwe ¶rodki techniczne, które zminimalizuj± wskazane wyżej zagrożenia. W szczególno¶ci powinni stosować programy antywirusowe i chroni±ce tożsamo¶ć korzystaj±cych z sieci Internet. Sprzedawca nigdy nie zwraca się do Klienta z pro¶b± o udostępnienie mu w jakiejkolwiek formie Hasła.
8. Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów i funkcji Sklepu Internetowego w celu prowadzenia przez Klienta działalno¶ci, która naruszałaby interes Sprzedawcy.

§ 3 Rejestracja

1. W celu utworzenia Konta Klienta, Klient obowi±zany jest dokonać nieodpłatnej Rejestracji.
2. Rejestracja nie jest konieczna do złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym.
3. W celu Rejestracji, Klient powinien wypełnić formularz rejestracyjny udostępniony przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu i przesłać wypełniony formularz rejestracyjny drog± elektroniczn± do Sprzedawcy poprzez wybór odpowiedniej funkcji znajduj±cej się w formularzu rejestracyjnym. Podczas rejestracji Klient ustala indywidualne hasło.
4. W trakcie wypełniania formularza rejestracyjnego, Klient ma możliwo¶ci zapoznania się z regulaminem, akceptuj±c jego tre¶ć poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w formularzu.
5. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego Klient otrzymuje niezwłocznie, drog± elektroniczn± na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym potwierdzenie Rejestracji przez Sprzedawcę. Z t± chwil± zawarta zostaje umowa o ¶wiadczenie drog± elektroniczn± usługi prowadzenia Konta Klienta, za¶ Klient uzyskuje możliwo¶ć dostępu do Konta Klienta i dokonywania zmian podanych podczas Rejestracji danych, za wyj±tkiem Loginu.

§ 4 Zamówienia

1. Informacje zawarte na Stronie Internetowej Sklepu nie stanowi± oferty Sprzedawcy w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie Klientów do składania ofert zawarcia Umowy sprzedaży.
2. Klient może składać zamówienia w Sklepie Internetowym za po¶rednictwem Strony Internetowej Sklepu lub poczty elektronicznej przez 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
3. Klient może składać zamówienia w Sklepie Internetowym za po¶rednictwem telefonu w godzinach i dniach wskazanych na Stronie Internetowej Sklepu.
4. Klient składaj±cy zamówienie za po¶rednictwem Strony Internetowej Sklepu, kompletuje zamówienie wybieraj±c Towar, którym jest zainteresowany. Dodanie Towaru do zamówienia następuje przez wybór polecenia "DO KOSZYKA" pod danym Towarem prezentowanym na Stronie Internetowej Sklepu. Klient po skompletowaniu cało¶ci zamówienia i wskazaniu w "KOSZYKU" sposobu Dostawy oraz formy płatno¶ci, składa zamówienie przez wysłanie formularza zamówienia do Sprzedawcy, wybieraj±c na Stronie Internetowej Sklepu przycisk "ZAMAWIAM I PŁˇCĘ". Każdorazowo przed wysyłk± zamówienia do Sprzedawcy, Klient jest informowany o ł±cznej cenie za wybrany Towar i Dostawę, jak też o wszystkich dodatkowych kosztach, jakie jest zobowi±zany ponie¶ć w zwi±zku z Umow± sprzedaży.
5. Klient składaj±cy zamówienie za po¶rednictwem telefonu, wykorzystuje do tego numer telefoniczny podany przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu. Klient składa zamówienie przez telefon podaj±c Sprzedawcy nazwę Towaru spo¶ród Towarów znajduj±cych się na Stronie Internetowej Sklepu oraz ilo¶ć Towaru, jak± chce zamówić. Następnie, po skompletowaniu cało¶ci zamówienia Klient okre¶la sposób Dostawy oraz formę płatno¶ci, a także wskazuje, wedle wyboru, swój adres poczty elektronicznej albo adres korespondencyjny. Każdorazowo podczas składania przez Klienta zamówienia przez telefon Sprzedawca informuje Klienta o cenie ł±cznej wybranych Towarów oraz ł±cznym koszcie wybranego sposobu Dostawy, a także o wszystkich dodatkowych kosztach, jakie jest zobowi±zany ponie¶ć w zwi±zku z Umow± sprzedaży.
6. Po złożeniu przez Klienta zamówienia za po¶rednictwem telefonu, Sprzedawca prze¶le na Trwałym no¶niku, na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej lub korespondencyjny informację zawieraj±c± potwierdzenie warunków Umowy sprzedaży. Potwierdzenie zawiera w szczególno¶ci: okre¶lenie Towaru będ±cego przedmiotem Umowy sprzedaży, jego cenę, koszt Dostawy i informację o wszelkich innych kosztach, jakie Klient zobowi±zany jest ponie¶ć w zwi±zku z Umow± sprzedaży.
7. Klient składaj±cy zamówienie za po¶rednictwem poczty elektronicznej, przesyła je na adres e-mail podany przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu. Klient w wiadomo¶ci przesyłanej do Sprzedawcy, podaje w szczególno¶ci: nazwę Towaru, kolor oraz jego ilo¶ć, spo¶ród Towarów prezentowanych na Stronie Internetowej Sklepu.
8. Po otrzymaniu od Klienta drog± elektroniczn± wiadomo¶ci o której mowa w §4 ust. 7, Sprzedawca przesyła Klientowi zwrotn± wiadomo¶ć za po¶rednictwem poczty elektronicznej, podaj±c swoje dane rejestrowe, cenę wybranych Towarów oraz możliwe formy płatno¶ci oraz sposób Dostawy wraz z jego kosztem, jak też informacje o wszystkich dodatkowych płatno¶ciach jakie Klient miałby ponie¶ć z tytułu Umowy sprzedaży. Wiadomo¶ć zawiera także informację dla Klienta, że zawarcie przez niego Umowy sprzedaży za po¶rednictwem poczty elektronicznej poci±ga za sob± obowi±zek zapłaty za zamówiony Towar. Na podstawie podanych przez Sprzedawcę informacji, Klient może złożyć zamówienie, przesyłaj±c wiadomo¶ć elektroniczn± do Sprzedawcy wskazuj±c wybran± formę płatno¶ci oraz sposób Dostawy.
9. Złożenie zamówienia stanowi złożenie Sprzedawcy przez Klienta oferty zawarcia Umowy sprzedaży Towarów będ±cych przedmiotem zamówienia.
10. Po złożeniu zamówienia, Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej potwierdzenie jego złożenia.
11. Następnie, po potwierdzeniu złożenia zamówienia, Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej informację o przyjęciu zamówienia do realizacji. Informacja o przyjęciu zamówienia do realizacji jest o¶wiadczeniem Sprzedawcy o przyjęciu oferty, o której mowa w §4 ust. 9 powyżej i z chwil± jego otrzymania przez Klienta zostaje zawarta Umowa sprzedaży.
12. Po zawarciu Umowy sprzedaży, Sprzedawca potwierdza Klientowi jej warunki, przesyłaj±c je na Trwałym no¶niku na adres poczty elektronicznej Klienta lub pisemnie na wskazany przez Klienta podczas Rejestracji lub składania zamówienia adres.

§ 5 Płatno¶ci

1. Ceny na Stronie Internetowej Sklepu zamieszczone przy danym Towarze stanowi± ceny brutto i nie zawieraj± informacji odno¶nie kosztów Dostawy i wszelkich innych kosztów, które Klient będzie zobowi±zany ponie¶ć w zwi±zku z Umow± sprzedaży, o których Klient będzie poinformowany przy wyborze sposobu Dostawy i składaniu zamówienia.
2. Klient może wybrać następuj±ce formy płatno¶ci za zamówione Towary:
a) przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy (w tym przypadku realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia, za¶ wysyłka dokonana zostanie niezwłocznie po wpłynięciu ¶rodków na rachunek bankowy Sprzedawcy);
b) przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy z opcj± odbioru osobistego w sklepie stacjonarnym sprzedawcy (w tym przypadku realizacja zamówienia zostanie dokonana niezwłocznie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia, za¶ Towar wydany zostanie w sklepie stacjonarnym sprzedawcy, po wpłynięciu ¶rodków na rachunek bankowy Sprzedawcy);
c) gotówk± za pobraniem, płatno¶ć Dostawcy przy dokonywaniu Dostawy (w tym przypadku realizacja zamówienia i jego wysyłka zostanie rozpoczęta po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia);
d) gotówk± przy odbiorze osobistym - płatno¶ć w sklepie stacjonarnym sprzedawcy (w tym przypadku realizacja zamówienia zostanie dokonana niezwłocznie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia zamówienia, za¶ Towar wydany zostanie w sklepie stacjonarnym sprzedawcy).
3. Klient jest każdorazowo informowany przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu o terminie w jakim jest zobowi±zany dokonać płatno¶ci za zamówienie w wysoko¶ci wynikaj±cej z zawartej Umowy sprzedaży.
4. W wypadku niewywi±zania się przez Klienta z płatno¶ci w terminie o którym mowa w §5 ust. 3, Sprzedawca wyznacza Klientowi dodatkowy termin na dokonanie płatno¶ci i informuje o nim Klienta na Trwałym no¶niku. Informacja o dodatkowym terminie na dokonanie płatno¶ci zawiera również informację, że po bezskutecznym upływie tego terminu, Sprzedawca odst±pi od Umowy sprzedaży. W wypadku bezskutecznego upływu drugiego terminu na dokonanie płatno¶ci, Sprzedawca prze¶le Klientowi na Trwałym no¶niku o¶wiadczenie o odst±pieniu od umowy na podstawie art. 491 Kodeksu Cywilnego.

§ 6 Dostawa

1. Sprzedawca realizuje Dostawę wył±cznie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
2. Sprzedawca jest zobowi±zany dostarczyć Towar będ±cy przedmiotem Umowy sprzedaży bez wad.
3. Sprzedawca zamieszcza na Stronie Internetowej Sklepu informację o liczbie Dni Roboczych potrzebnych do Dostawy i realizacji zamówienia.
4. Termin Dostawy i realizacji zamówienia wskazany na Stronie Internetowej Sklepu liczony jest w Dniach roboczych zgodnie z §5 ust. 2.
5. Termin Dostawy i realizacji zamówienia wskazany na Stronie Internetowej Sklepu liczony jest w Dniach roboczych od dnia zawarcia Umowy sprzedaży w wypadku wyboru przez Klienta opcji płatno¶ci "za pobraniem".
6. Zamówione Towary s± dostarczane do Klienta za po¶rednictwem Dostawcy na adres wskazany w formularzu zamówienia.
7. W dniu wysłania Towaru do Klienta (je¶li nie wybrano możliwo¶ci osobistego odbioru Towaru) przekazywana jest na adres poczty elektronicznej Klienta informacja potwierdzaj±ca nadanie przesyłki przez Sprzedawcę.
8. Klient powinien zbadać doręczon± przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju, w obecno¶ci pracownika Dostawcy. W razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki. Klient ma również prawo ż±dać od pracownika Dostawcy spisania wła¶ciwego protokołu.
9. Klient ma możliwo¶ć odbioru osobistego zamówionego Towaru. Odbioru można dokonać w sklepie stacjonarnym sprzedawcy w Dni Robocze, w godzinach otwarcia wskazanych na Stronie Internetowej Sklepu, po wcze¶niejszym ustaleniu ze Sprzedawc± terminu odbioru poczt± elektroniczn± lub telefonicznie.
10. Sprzedawca, zgodnie z wol± Klienta, doł±cza do przesyłki będ±cej przedmiotem Dostawy paragon albo fakturę VAT obejmuj±c± dostarczane Towary.
11. W przypadku nieobecno¶ci Klienta pod wskazanym przez niego adresem, podanym przy składaniu zamówienia jako adres Dostawy, pracownik Dostawcy pozostawi awizo lub podejmie próbę kontaktu telefonicznego celem ustalenia terminu, w którym Klient będzie obecny. W przypadku zwrotnego odesłania zamówionego Towaru do Sklepu Internetowego przez Dostawcę, Sprzedawca skontaktuje się z Klientem drog± elektroniczn± lub telefonicznie, ustalaj±c ponownie z Klientem termin i koszt Dostawy.

§ 7 Rękojmia

1. Sprzedawca zapewnia Dostawę Towaru pozbawionego wad fizycznych i prawnych. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli Towar ma wadę fizyczn± lub prawn± (rękojmia).
2. Jeżeli Towar ma wadę Klient może:
a) złożyć o¶wiadczenie o obniżeniu ceny albo odst±pieniu od Umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodno¶ci dla Klienta wymieni Towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniony lub naprawiany przez sprzedawcę albo sprzedawca nie uczynił zado¶ć obowi±zkowi wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wad. Klient może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady ż±dać wymiany Towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany Towaru ż±dać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodno¶ci z umow± w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierno¶ci kosztów uwzględnia się warto¶ć Towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodno¶ci, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia.
b) ż±dać wymiany Towaru wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowi±zany wymienić Towar wadliwy na wolny od wad lub usun±ć wadę w rozs±dnym czasie bez nadmiernych niedogodno¶ci dla Klienta. Sprzedawca może odmówić zado¶ćuczynienia ż±daniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodno¶ci z Umow± sprzedaży Towaru wadliwego w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodno¶ci z Umow± sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów. Koszty naprawy lub wymiany ponosi Sprzedawca.
3. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowi±zany dostarczyć rzecz wadliw± na adres Sprzedawcy. W wypadku Klienta będ±cego Konsumentem koszt dostarczenia pokrywa Sprzedawca.
4. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania Towaru Klientowi. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę Towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, lecz termin ten nie może zakończyć się przed upływem terminu okre¶lonego w zdaniu pierwszym. W tym terminie Klient może odst±pić od Umowy sprzedaży lub złożyć o¶wiadczenie o obniżeniu ceny z powodu wady Towaru. Jeżeli Klient ż±dał wymiany Towaru na wolny od wad lub usunięcia wady, termin do odst±pienia od Umowy sprzedaży lub złożenia o¶wiadczenia o obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwil± bezskutecznego upływu terminu do wymiany Towaru lub usunięcia wady.
5. W przypadku Klienta będ±cego Przedsiębiorc±, Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi przed upływem 1 roku od dnia Dostawy.
6. Klient będ±cy Przedsiębiorc± traci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeżeli nie zbadał Towaru w czasie i w sposób przyjęty przy Towarach tego rodzaju i nie zawiadomił niezwłocznie Sprzedawcy o dostrzeżonej wadzie. Je¶li wada wyszła na jaw póĽniej - jeżeli nie zawiadomił Sprzedawcy niezwłocznie po jej wykryciu.
7. Wszelkie reklamacje zwi±zane z Towarem lub realizacj± Umowy sprzedaży, Klient może kierować w formie pisemnej na adres Sprzedawcy.
8. Sprzedawca, w ci±gu 14 dni od dnia ż±dania zawieraj±cego reklamację ustosunkuje się do reklamacji Towaru lub reklamacji zwi±zanej z realizacj± Umowy sprzedaży zgłoszonej przez Klienta. Reklamowany Towar należy dostarczyć lub przesłać na adres Akwimat ul.Łopuszańska 32 02-220 Warszawa .
9. Sprzedawca nie przyjmuje przesyłek wysyłanych przez Klientów do Sprzedawcy w formie dostawy "za pobraniem".
10. Klient może zgłosić Sprzedawcy reklamację w zwi±zku z korzystaniem z usług nieodpłatnych ¶wiadczonych drog± elektroniczn± przez Sprzedawcę. Reklamacja może być złożona w formie elektronicznej i przesłana na adres biuro@akwimat.pl. W zgłoszeniu reklamacyjnym Klient winien zawrzeć opis zaistniałego problemu. Sprzedawca niezwłocznie, lecz nie póĽniej niż w terminie 14 dni rozpatruje reklamacje i udziela Klientowi odpowiedzi.

§ 8 Odst±pienie od Umowy sprzedaży

1. Klient będ±cy Konsumentem, który zawarł Umowę sprzedaży, może w terminie 14 dni odst±pić od niej bez podawania przyczyny.
2. Bieg terminu na odst±pienie od Umowy sprzedaży rozpoczyna się od chwili objęcia Towaru w posiadanie przez Klienta. Klient może odst±pić od Umowy sprzedaży składaj±c Sprzedawcy o¶wiadczenie o odst±pieniu. O¶wiadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór został zamieszczony przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu na końcu strony regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie o¶wiadczenia przed jego upływem. Klient może odst±pić od Umowy sprzedaży, składaj±c Sprzedawcy o¶wiadczenie o odst±pieniu za po¶rednictwem formularza udostępnionego na stronie internetowej pod adresem: Elektroniczny Formularz odst±pienia. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie o¶wiadczenia przed jego upływem. Sprzedawca niezwłocznie potwierdza Klientowi otrzymanie formularza złożonego za po¶rednictwem strony internetowej.
3. W przypadku odst±pienia od Umowy sprzedaży, jest ona uważana za niezawart±.
4. Je¶li Klient złożył o¶wiadczenie o odst±pieniu od Umowy sprzedaży zanim Sprzedawca przyj±ł jego ofertę, oferta przestaje wi±zać.
5. Sprzedawca ma obowi±zek niezwłocznie, nie póĽniej niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania o¶wiadczenia Klienta o odst±pieniu od Umowy sprzedaży, zwrócić mu wszystkie otrzymane od klienta płatno¶ci. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatno¶ci otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania z powrotem Towaru lub dostarczenia przez Klienta dowodu odesłania Towaru, w zależno¶ci od tego, które zdarzenie nast±pi wcze¶niej.
6. Klient ma obowi±zek zwrócić Towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie póĽniej niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odst±pił od Umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru na adres Sprzedawcy przed upływem tego terminu. Zwracany Towar należy dostarczyć lub przesłać na adres AKWIMAT ul. Łopuszańska 32 02-220 Warszawa
7. W wypadku odst±pienia Klient ponosi tylko bezpo¶rednie koszty zwrotu Towaru.
8. Klient ponosi odpowiedzialno¶ć za zmniejszenie warto¶ci Towaru będ±ce wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczaj±cy poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
9. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatno¶ci przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba, że Klient wyraĽnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wi±że się dla niego z żadnymi kosztami.
10. Sprzedawca nie przyjmuje przesyłek wysyłanych przez Klientów do Sprzedawcy w formie dostawy "za pobraniem".

§ 9 Brak możliwo¶ci odst±pienia od umowy

Prawo odst±pienia od umowy nie przysługuje Kupuj±cemu ( konsumentowi ) w odniesieniu do umów:
1. o ¶wiadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraĽn± zgod± konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem ¶wiadczenia, że po spełnieniu ¶wiadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odst±pienia od umowy;
2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mog± wyst±pić przed upływem terminu do odst±pienia od umowy;
3. w której przedmiotem ¶wiadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służ±ca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
4. w której przedmiotem ¶wiadczenia jest rzecz ulegaj±ca szybkiemu zepsuciu lub maj±ca krótki termin przydatno¶ci do użycia;
5. w której przedmiotem ¶wiadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
6. w której przedmiotem ¶wiadczenia s± rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostaj± nierozł±cznie poł±czone z innymi rzeczami;
7. w której przedmiotem ¶wiadczenia s± napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nast±pić dopiero po upływie 30 dni i których warto¶ć zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
8. w której konsument wyraĽnie ż±dał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca ¶wiadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument ż±dał, lub dostarcza rzeczy inne niż czę¶ci zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odst±pienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
9. w której przedmiotem ¶wiadczenia s± nagrania dĽwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
10. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyj±tkiem umowy o prenumeratę; zawartej w drodze aukcji publicznej;
11. o ¶wiadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług zwi±zanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres ¶wiadczenia usługi;
12. o dostarczanie tre¶ci cyfrowych, które nie s± zapisane na no¶niku materialnym, jeżeli spełnianie ¶wiadczenia rozpoczęło się za wyraĽn± zgod± konsumenta przed upływem terminu do odst±pienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odst±pienia od umowy.

§ 10 Usługi nieodpłatne

v1. Sprzedawca ¶wiadczy na rzecz Klientów, drog± elektroniczn± usługi nieodpłatne:
a) Formularz kontaktowy;
b) Prowadzenie Konta Klienta.
2. Usługi wskazane w §9 ust. 1 powyżej ¶wiadczone s± 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę.
3. Sprzedawca zastrzega sobie możliwo¶ć wyboru i zmiany rodzaju, form, czasu oraz sposobu udzielania dostępu do wybranych wymienionych usług, o czym poinformuje Klientów w sposób wła¶ciwy dla zmiany Regulaminu.
4. Usługa Formularz kontaktowy polega na wysłaniu za pomoc± formularza umieszczonego na Stronie Internetowej Sklepu wiadomo¶ci do Sprzedawcy.
5. Rezygnacja z usługi nieodpłatnej Formularz kontaktowy, możliwa jest w każdej chwili i polega na zaprzestaniu wysyłania zapytań do Sprzedawcy.
6. Usługa Prowadzenie Konta Klienta dostępna jest po dokonaniu Rejestracji na zasadach opisanych w Regulaminie i polega na udostępnieniu Klientowi dedykowanego panelu w ramach Strony Internetowej Sklepu, umożliwiaj±cego Klientowi modyfikacje danych, które podał podczas Rejestracji, jak też ¶ledzenia stanu realizacji zamówień, jak też historii zamówień już zrealizowanych.
7. Klient, który dokonał Rejestracji może zgłosić ż±danie usunięcia Konta Klienta Sprzedawcy, przy czym w przypadku zgłoszenia ż±dania usunięcia Konta Klienta przez Sprzedawcę, może ono zostać usunięte do 14 dni od zgłoszenia ż±dania.
8. Sprzedawca jest uprawniony do zablokowania dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych, w przypadku działania przez Klienta na szkodę Sprzedawcy lub innych Klientów, naruszenia przez Klienta przepisów prawa lub postanowień Regulaminu, a także, gdy zablokowanie dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych jest uzasadnione względami bezpieczeństwa - w szczególno¶ci: przełamywaniem przez Klienta zabezpieczeń Strony Internetowej Sklepu lub inne działania hakerskie. Zablokowanie dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych z wymienionych przyczyn trwa przez okres niezbędny do rozwi±zania kwestii stanowi±cej podstawę zablokowania dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych. Sprzedawca zawiadamia Klienta o zablokowaniu dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych drog± elektroniczn± na adres podany przez Klienta w formularzu rejestracyjnym.

§ 11 Ochrona danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych Klientów przekazanych Sprzedawcy dobrowolnie w ramach Rejestracji, składania zamówienia jednorazowego oraz w ramach ¶wiadczenia przez Sprzedawcę usług drog± elektroniczn± lub w ramach innych okoliczno¶ci okre¶lonych w Regulaminie, jest Sprzedawca.
2. Sprzedawca przetwarza dane osobowe Klientów w celu realizacji zamówień, ¶wiadczenia przez Sprzedawcę usług drog± elektroniczn± oraz innych celów okre¶lonych w Regulaminie. Dane s± przetwarzane wył±cznie na podstawie przepisów prawa lub zgody wyrażonej przez Klienta.
3. Zbiór danych osobowych przekazanych Sprzedawcy zgłaszany jest przez Sprzedawcę Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych.
4. Dane osobowe przekazane Sprzedawcy podawane s± mu dobrowolnie, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie okre¶lonych w Regulaminie danych w procesie Rejestracji uniemożliwia Rejestrację i założenie Konta Klienta oraz uniemożliwia złożenie i realizację zamówienia Klienta, w przypadku składania zamówienia bez Rejestracji Konta Klienta.
5. Każdy kto przekaże Sprzedawcy swoje dane osobowe, ma prawo dostępu do ich tre¶ci oraz do ich poprawiania.
6. Sprzedawca zapewnia możliwo¶ć usunięcia danych osobowych z prowadzonego zbioru, w szczególno¶ci w przypadku usunięcia Konta Klienta. Sprzedawca może odmówić usunięcia danych osobowych, jeżeli Klient nie uregulował wszystkich należno¶ci wobec Sprzedawcy lub naruszył obowi±zuj±ce przepisy prawa, a zachowanie danych osobowych jest niezbędne do wyja¶nienia tych okoliczno¶ci i ustalenia odpowiedzialno¶ci Klienta.
7. Sprzedawca chroni przekazane mu dane osobowe oraz dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem.
8. Sprzedawca przekazuje dane osobowe Klienta Dostawcy w zakresie niezbędnym do realizacji Dostawy.

§ 12 Rozwi±zanie umowy ( nie dotyczy Umów sprzedaży )

1. Zarówno Klient, jak i Sprzedawca mog± rozwi±zać umowę o ¶wiadczenie usług drog± elektroniczn± w każdym czasie i bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drug± stronę przed rozwi±zaniem ww. umowy oraz postanowień poniżej.
2. Klient, który dokonał Rejestracji rozwi±zuje umowę o ¶wiadczenie usług drog± elektroniczn±, poprzez wysłanie do Sprzedawcy stosownego o¶wiadczenia woli, przy użyciu dowolnego ¶rodka komunikacji na odległo¶ć, umożliwiaj±cego zapoznanie się Sprzedawcy z o¶wiadczeniem woli Klienta.
3. Sprzedawca wypowiada umowę o ¶wiadczenie usług drog± elektroniczn± poprzez wysłanie do Klienta stosownego o¶wiadczenia woli na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta podczas Rejestracji.

§ 13 Postanowienia końcowe

1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialno¶ć z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, lecz w przypadku umów zawieranych z Klientami będ±cymi Przedsiębiorcami Sprzedawca ponosi odpowiedzialno¶ć tylko w przypadku umy¶lnego wyrz±dzenia szkody i w granicach rzeczywi¶cie poniesionych strat przez Klienta będ±cego Przedsiębiorc±.
2. Tre¶ć niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na no¶niku lub pobranie w każdej chwili ze Strony Internetowej Sklepu.
3. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej Umowy sprzedaży, strony będ± d±żyły do rozwi±zania sprawy polubownie. Prawem wła¶ciwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
4. Każdy Klient może skorzystać z pozas±dowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym zakresie możliwe jest skorzystanie przez Klienta z mediacji. Listy stałych mediatorów oraz istniej±cych o¶rodkach mediacyjnych przekazywane s± i udostępniane przez Prezesów wła¶ciwych S±dów Okręgowych.
5. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Wszystkie zamówienia przyjęte przez Sprzedawcę do realizacji przed dniem wej¶cia w życie nowego Regulaminu s± realizowane na podstawie Regulaminu, który obowi±zywał w dniu składania zamówienia przez Klienta. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 7 dni od opublikowania na Stronie Internetowej Sklepu. Sprzedawca poinformuje Klienta na 7 dni przed wej¶ciem w życie nowego Regulaminu o zmianie Regulaminu za pomoc± wiadomo¶ci przesłanej drog± elektroniczn± zawieraj±cej odno¶nik do tekstu zmienionego Regulaminu. W razie, gdy Klient nie akceptuje nowej tre¶ci Regulaminu obowi±zany jest zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę, co skutkuje rozwi±zaniem umowy zgodnie z postanowieniami §11.
6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 25 grudnia 2014 r.


Wzór o¶wiadczenia o odst±pieniu od umowy (o¶wiadczenie to należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odst±pienia od umowy):
Akwimat Łopuszańska 32 02-220 Warszawa
Ja ................................ niniejszym informuję o moim odst±pieniu od umowy sprzedaży następuj±cych rzeczy:
................................................., numer katalogowy ....................
numery oferty ............ w Allegro [ w przypadku zakupu na Allegro ] .
Data zawarcia umowy .............. , data odbioru przedmiotów .............. .
Imię i nazwisko:
Login Allegro: [w przypadku zakupu na Allegro]
Adres:
Data odst±pienia od umowy:
Podpis: ....................... [tylko jeżeli formularz jest wysyłany w wersji papierowej]

Kontynuuj

Copyright © 2006 Hurtowania Motoryzacyjna Akwimat
Powered by Akwimat
Akumulatory do ciężarówki
¦wiece zapłonowe ,żarowe cennik Sondy lambda

Sonda Lambda Denso  Sonda Lambda Toyota  Sonda Lambda Volvo  Sonda Lambda Mazda
Wycieraczki samochodowe Groty do młotów hydraulicznych Groty do młotów pneumatycznych